top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraKarolina Jasińska

Czy w świetle RODO pracodawca może mierzyć pracownikom temperaturę?

Obecnie w czasie trwającej epidemii wielu pracodawców, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom decyduje się, obok dezynfekcji i środków ochrony osobistej, na wprowadzenie pomiarów temperatury swoich pracowników. W praktyce zabieg taki polega na umiejscowieniu przy wejściu do zakładu pracy kamer termowizyjnych, które rejestrują temperaturę ciała osób wchodzących. Jak wiemy wszelkie gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych musi mieć swoje oparcie w obowiązujacych przepisach prawa, musi istnieć przepis prawny który na to zezwala. W takiej sytuacji mogą pojawić się watpliwości czy zabieg taki jest zgodny z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. tzw. RODO. Dalej, czy pracownik musi się godzić na przetwarzania danych osobowych dotyczących swojego stanu zdrowia? Czy pracodawca powinien informować pracowników, w jaki sposób takie dane są przetwarzane, i w jakim celu? W przepisach prawa brak jest bezpośrednich regulacji w zakresie wprowadzania przez pracodawcę takich rozwiązań technicznych w zakładzie pracy. Analizując powyższy problem należy mieć na uwadze charakter danych osobowych jaki w tej sytuacji jest przetwarzany oraz cel w jakim dane te są przetwarzane. Niewątpliwie dane dotyczące zdrowia są, zgodnie z RODO informacjami objętymi ochroną danych osobowych i zaliczane są do danych szczególnej kategorii tzw. danych wrażliwych. Takie dane z uwagi na swój charakter wymagają zastosowania wzmożonych środków ochrony przy przetwarzaniu. W obecnej sytuacji związanej ze stanem epidemii, podstawą prawną dla przetwarzania danych o stanie zdrowia pracowników będą, między innymi, przepisy Kodeksu pracy, zgodnie z którymi pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Przetwarzanie danych o stanie zdrowia, w sytuacji trwającej epidemii, pracodawca może uzasadnić również potrzebą ochrony zdrowia nie tylko pracowników ale i zdrowia publicznego. Z punktu widzenia obecnie trwającego stanu epidemii istotne może być również powołanie się przez pracodawcę na konieczność szybkiego reagowania na rozprzestrzenianie się koronawirusa, powiadomienie odpowiednich służb i wdrożenie ostrzejszych procedur sanitarnych. Mierzenie temperatury pracowników może niewątpliwie przyczynić się do utrzymania ciągłości produkcji i funkcjonowania zakładu pracy. Ponadto artykuł 17 specustawy dotyczącej przeciwdziałania COVID-19 wskazuje, że Główny Inspektor Sanitarny lub działający z jego upoważnienia państwowy wojewódzki inspektor sanitarny może wydawać pracodawcom m. in. decyzje nakładające obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych i współdziałania z innymi organami administracji publicznej oraz organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Przetwarzanie danych dotyczących stanu zdrowia pracowników dopuszczają również przepisy RODO. Przetwarzanie takich danych dotyczących indywidualnego stanu zdrowia jest zasadne z uwagi na interes publiczny zakresie ochrony przed poważnym zagrożeniem zdrowotnym.

Zatem w powyższych okolicznościach faktycznych i na podstawie cytowanych przepisów prawa pracodawca może przetwarzać dane dotyczące zdrowia pracowników.

Jednak może się to odbywać z z zachowaniem wymogów, z uwagi na to, że są to dane szczególnej kategorii. Pracodawca powinien zatem wdrożyć adekwatne środki ochrony dla tych informacji. Szczegółowo określić procedury w zakresie miejsca mierzenia temperatury ciała, częstotliwość wykonywania tych czynności, wskazać pracowników uprawnionych do dokonywania czynności i ich przetwarzania a także postępowania w przypadku stwierdzenie nieprawidłowej temperatury ciała i podejrzenia stanu chorobowego u pracownika. Postępowania w przypadku konieczności odseparowania pracownika. Co istotne, w przypadku wprowadzenia systemu pomiaru temperatury w zakładzie pracy pracodawca powinien poinformować pracowników o zasadach jego działania, w jakim celu dane są przetwarzane i kto jest ich administratorem. Niewątpliwie zapewnienie odpowiednich warunków bezpiecznego przetwarzania tak wrażliwych danych wymaga podjęcia wielu działań formalnych, organizacyjnych i technicznych, jest to jednak konieczne i ma na celu ich ochronę i zapobiegnięcie ich upublicznieniu.


Karolina Jasińska

Radca prawny

Tel. 602-716-841

słowa klucz: prawnik, Sędziszów Młp, radca prawy, kancelaria,RODO, pracodawca, prawo pracy, dane osobowe

Comments


bottom of page